สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์
<
>

facebook
ร้องทุกข์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์ มงคลเคหา

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร อุดปิน

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา แสนหาญ

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิศ ยิ้มประยูร

ในโอกาสได้รับตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาคณิตศาสตร์

วันพุธที่ 28 เมษาบย พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาศตวรรษที่21เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Samrt phone และ Talet ไม่ว่าจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีการพัฒนาเป็นคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่อง กระแสเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิสมเป็นอย่างมากในหมู่เด็กและวัยรุ่น ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านเทคโยโลยี Generation Digital ซ่ึ่งกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้โดยการสร้างชิ้นงานต่างๆ มากมาย และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น ครูอาจารย์ และนิสิตที่จะเป็นครูอาจารย์ในอนาคตจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะให้ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา และการดำเนินชีวิตต่อไป (Lifelong Learning) ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะการการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ต้องเป็นผู้นำทางการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี Application ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจาย์และผู้เข้ารับการอบรม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง SC9-301คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนิสิตให้พร้อมกับชีวิสตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากส่งผลไปถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั้น ก็คือ การแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องความสามารถและในเรื่องของทักษะ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษามีความจำเป็นและมีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นิสิตได้นำความรู้ดังกล่าวพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นความได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ความรู้ภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ (Resume) ในการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิตให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 7-8 สิงหาคา พ.ศ. 2563 ณ ห้อง SC9-301 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนิสิตให้พร้อมกับชีวิสตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากส่งผลไปถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั้น ก็คือ การแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องความสามารถและในเรื่องของทักษะ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษามีความจำเป็นและมีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรเขียนประวัติย่อ (Resume)เเละเพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสามารถเขียนประวัติย่อ (Resume)ในการสมัครงานได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นความได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ความรู้ภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ (Resume) ในการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิตให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันโครงการอบรมการใช้โปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC9-301 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนิสิตให้พร้อมกับชีวิสตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

เนื่องด้วนในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางสาขาวาคณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นิสิตได้นำความรู้ดังกล่าวพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปใช้งานที่จำเป็นต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันโครงการนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับปริญญาตรีพบอาจารย์ประจำหลักสูตร วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง LH3-211

หลักการและเหตุผล

นิสิตที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต้องปรับตัวในทุกด้านจากชีวิตการเรียนในระดับมัธยมศึกษาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษา และต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งต้องปรับตัวให้เขากับชีวิตในมหาวิทยาลัย เช่น กฎการอยู่หอพัก การคบเพื่อน การลงทะเบียนเรียน การเลือกวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตร รวมทั้งต้องรับผิดชอบตัวเองในทุกด้านในการวางแผนศึกษาเพื่อให้จบภายในระยะเวลา 4 ปี โดยเฉพาะการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเฉพาะเลือกของหลักสูตรฯ นอกจากนี้นิสิตยังต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ครบกำหนดตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดวางแผนการเรียน จึงได้จัดให้มีโครงการนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ระดับปริญญาตรีพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
 • เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิสตได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้สอดคล้องกับกาเรียนในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้นิสิตเกิดความมั่นใจและคลายกังวลในการศึกษาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และจบการศึกษาภายในระยะเวลา
 • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับนิสิต และนิสิตรุ่นพี่กับนิสิตรุ่นน้องทั้งในปัจจุบันและอนาคต

โครงการเส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC9-332 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การจบการศึกษาของนิสิตเป็นเสมือนก้าวแรกของการเดินออกไปสู่โลกกว้างที่เหล่าบัณฑิตใหม่จะต้องพบเจอกับสิ่งต่างๆ มากมายในชีวิตที่บัณฑิตต่างมุ่งมั่นที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดี มีงานการที่มั่นคง ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพของตนเองว่าจะต้องสามารถผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดี และก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในชีวิต แต่แท้ที่จริงการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนั้นไมได้ง่าย ที่เหล่าบัณฑิตใหม่ซึ่งด้อยประสบการณ์และขาดการเตรียมความพร้อมจะต้องพบเจอ ดังนั้นเพื่อการก้าวออกไปเผชิญต่อโลกปัจจุบันได้อย่างมั่นคงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือสิ่งต่างๆ
       ดังนั้น ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ จะจัดโครงการเส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตใหม่ให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นการสรางแรงบันดาลใจและการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านการเรียนและเส้นทางสู่การทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตคิดดีทำดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือและเห็นความสำคัญ ตลอดจนสร้างความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
 • เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียความพร้อม ทั้งทางด้านการเรียน และเส้นทางสู่การทำงาน

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารพละศึกษา(สนามฟุตซอล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักการและเหตุผล

ในยุคนี้เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น

นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้นทุกชั้นปีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งทำให้การเรียนรู้มีความแตกต่างกัน ดังนั้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์จึงมองเห็นความสำคัญในการลดความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมที่ดึงศักยภาพในตัวตนของนิสิตอออกมา ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการต่างๆ ของรุ่นพี่ที่จะทำให้รุ่นน้อง การจัดรูปแบบการแข่งขันกีฬา ซึ่งก่อให้เกิดความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน และยังส่งเสริมให้นิสิตได้รู้จักการละเล่นพื้นบ้านไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีความสามัคคี มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็ง ร่าเริงแจ่มใส
 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิต เป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยซึ่งกันและกัน
 • เพื่อส่งเสริมให้นิสิต รู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทย ซึ่งเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC9-332 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนที่แตกต่างไปจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนิสิตจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ตลอดจนมีทักษะด้านวิชาการพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ และเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติต่อไป ด้วยแนวคิดและความจำเป็นดังกล่าว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมมุ่งเน้นสำหรับนิสิตใหม่ที่จะต้องมีการปรับตัว ปรับแนวทางในการเรียน การใช้เวลาและดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์เบื้องต้นพื้นฐาน ฝึกทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรายวิชาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาตรี และเป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้และเป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในยุคศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) รวมทั้งเป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองสำหรับการเรียนรู้ในสังคมที่กว้างขึ้นและสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้และแนวคิดในการปรับตัว การใช้เวลาและการดำเนินชีวิตของการเป็นนิสิตใหม่ เสริมสร้างค่านิยมของการเป็นนิสิตที่ดี เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
 • เพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเบื้องต้น เป็นการเตรียมความพร้อมในทักษะความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นและเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับการเรียนรายวิชาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร เพื่อนนิสิตในหลักสูตร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรและภาควิชาฯ


โครงการบายเนียร์ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง สร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการทำงานเป็นหมู่คณะ และฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้มากขึ้น การพัฒนาบุคลิกภาพได้เหมาะสมตามกาลเทศะ การจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่ามีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • เพื่อให้นิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถร่วมมือร่วมใจในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและของส่วนรวม
 • เพื่อให้นิสิตได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้เหมาะสมตามกาลเทศะ

โครงการจิตอาสาของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นิสิตมีลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยให้มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการพัฒนายกระดับจิตใจของนิสิตให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เสียสละกำลัง แรงกาย เพื่อส่วนรวมและสังคมมากขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้นิสิตมีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้นิสิตรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตได้ทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 • เพื่อให้นิสิตรู้จักความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน
 • เพื่อให้นิสิตได้สัมผัส พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์และทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนตามข้อบังคับของหลักสูตรอย่างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะด้านอื่นๆ อย่างพอเพียงให้แก่นิสิต สาขาคณิตศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ทักษะอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและสามารถนำความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนจากสถานการณ์จริง
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่นิสิตจากผู้มีประสบการณ์
 • เพื่อให้นิสิตนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเรียนและการทำงานในอนาคต


โครงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้อง SC9-333 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาศตวรรษที่21เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Samrt phone และ Talet ไม่ว่าจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีการพัฒนาเป็นคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่อง กระแสเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิสมเป็นอย่างมากในหมู่เด็กและวัยรุ่น ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านเทคโยโลยี Generation Digital ซ่ึ่งกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้โดยการสร้างชิ้นงานต่างๆ มากมาย และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ แต่ก็ยังมีไม่น้อยที่ยังไม่ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น ครูอาจารย์ และนิสิตที่จะเป็นครูอาจารย์ในอนาคตจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะให้ความรู้ด้วยเทคนิคการสอนให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษา และการดำเนินชีวิตต่อไป (Lifelong Learning) ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะการการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Digital Learning ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์และบุคคลทั่วไปที่ต้องเป็นผู้นำทางการสอนและถ่ายทอดความรู้ด้วยเทคโนโลยี Application ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับอาจาย์และผู้เข้ารับการอบรม
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านๆต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นการเรียนการสอนนาภคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ แต่ในทางปฏิบัติงานนิสิตจำเป็นต้องทราบรูปแบบและกระบวนการในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ศึกษามานำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานวิชาชีพจริง ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ในการนำคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างเหมาะสมและเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพในด้านคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงจำเป็นต้องนำนิสิตเข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาหาความรู้ในหน่วยงานที่นำคณิตสาสตร์ไปใช้ และได้สัมผัสบรรยากาศของการทำงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกห้องเรียนให้กับนิสิต เป็นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความคิดวางแผนการเรียนที่ดีต่อไป


วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้นิสิตพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้นิสิตได้ทราบและได้เล็งเห็นถึงการนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ
 • เพื่อให้นิสิตได้ศึกษารูปแบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทางด้านคณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC9-332 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ งานวิจัยของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนา ปรับปรุง และการสร้างผลงานวิจัยใหม่เป็นจำนวนมาก ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างงานวิจัยในระดับนานาชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างและพัฒนางานวิจัยในระดับนานาชาติ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในงานวิจัย รวมทั้งการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทำงานวิจัย
 • เพื่อสร้างงานวิจัยในระดับนานาชาติ


วันที่ 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ปากน้ำปราณฟ๊อกเทล บีช อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อนรับการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มก. ประจำปี 2560 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ จึงได้กำหนดการจัด “โครงการสัมมนาบุคลากรนอกสถานที่และการดำเนินการด้านประกันคุณภาพหลักสูตร” เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ยังติดตามแผนและผลการดำเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 พร้อมทั้งนี้ร่วมกันระดมสมองในการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 และแผนงานรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มก. ประจำปี 2560


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าที่ซึ่งกันและกัน
 • เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • เพื่อการติดตามแผนและผลการดำเนินงานของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561
 • เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
 • เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มก. ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC9-333 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนิสิตให้พร้อมกับชีวิสตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งการเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

เนื่องด้วยในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมากส่งผลไปถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนั้น ก็คือ การแข่งขันสูง ทั้งในเรื่องความสามารถและในเรื่องของทักษะ โดยเฉพาะ ผู้ที่มีความสามารถทางภาษามีความจำเป็นและมีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน

จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นพื้นฐานให้นิสิตได้นำความรู้ดังกล่าวพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการค้นความได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตมีทักษะ ความรู้ภาษาอังกฤษในการเขียนประวัติย่อ (Resume) ในการสมัครงานได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนด้านภาษาอังกฤษของนิสิตให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง SC9-332 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันภาวการณ์แข่งขันในโลกแห่งอาชีพได้ทวีความเข้มข้นขึ้น บัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน บัณฑิตผู้ที่มีทักษะและเข้าใจความรู้ที่ได้เรียนมาย่อมที่จะมองเห็นสถานการณ์ การประกอบอาชีพได้ดีกว่าและมีโอกาสี่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้มากกว่า

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ได้ตระหนักถึงภาวการณ์แข่งขันในโลกแห่งอาชีพ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพ ทั้งนี้ การที่บัณฑิตจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้นั้น บัณฑิตจะต้องมีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในภาวะปัจจุบัน วิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ตลอดจนการการพัฒนาบุคลิกเพื่อการสมัครงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะทางการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการก้าวสู่โลกแห่งอาชีพได้อย่างมั่นใจและและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ
 • เพื่อกระตุ้นในนิสิตที่กำลังสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม

เวลาวันนี้
แผนที่
ผู้เข้าชม

171.99.155.214
สำรวจความพึงพอใจ
จัดทำโดย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน